Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


Сайт Мінрегіону

  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Віртуальні виставки

Віртуальні виставки бібліотеки ім. В.Г. Заболотного


Духовні святині України: від Півночі до Півдня, від Сходу до Заходу

Будуймо храм, духовний храм,
Щоб жили діти і онуки,
Будуймо храм, щоб разом нам
Дійти до злагоди і злуки.
Будуймо храм, високий храм,
Під мирним небом України.
Будуймо храм, щоб жити нам
В одній, згуртованій родині.
П. Дворський

 

Храм для українця - це мовби послання з далеких віків...
Храм стояв над світом, над людським дріб"язком,
над щоденною марнотою, був як судьба, як знак вічності...
Попри всі віки варварських нашесть, гноблень, принижень і упосліджень, храми поєднували всіх нас і були мовби таємничим мостом між нами і світом людей, між найубогішою українською хатою і світовою цивілізацією.
П. ЗагребельнийУнікальними джерелами, які дозволяють глибше пізнати національну історію та культуру як органічну складову світової цивілізації, є об"єкти архітектурно-мистецької спадщини. За В. Вечерським, «для кожного народу його зодчество є ніби історичним паспортом: саме воно засвідчує його вік, походження, ступінь цивілізованості, взаємозв"язки з іншими культурами» [7, с 11].
До «золотого фонду» національних культурних цінностей України належать пам"ятки зодчества і монументального мистецтва, зокрема, сакральні споруди. Найбільшу увагу громадськості привертають до себе саме культові пам"ятки, які є «матеріалізованими зразками його культури, релігії, політики, ідеології» [30, с. 5], які «не тільки засвідчують певні події та явища, а й містять відомості про духовну і матеріальну культуру її народу та дають можливість створити власне уявлення про храми архітектурних шкіл з урахуванням історико етнографічних регіонів» [52, с. 22, 36].
Церкві була відведена історична роль «центру, формуючого обличчя української нації, її світогляду, моралі, духовності, культури, характеру. <…> Вона формувала суспільну етику на засадах християнства та пропонувала ідеальні моделі між особових та суспільних взаємин; творила, зберігала та проповідувала цінності, які визначали національно-культурне, суспільно-політичне та релігійно-духовне життя українців» [10, с. 231]. Часто біля церкви проводилися громадські обговорення різноманітних питань. Власне, і Акт об"єднання УНР та ЗУНР було проголошено на Софійському майдані у м. Києві.
Ще у ХІХ столітті в окремих регіонах України робилися досить вдалі спроби систематичного обстеження та дослідження об"єктів церковної архітектури та мистецтва. Було накопичено значний досвід збирання, систематизації, вивчення та збереження культових мистецьких творів, церковних документів, створення колекцій, музеїв тощо. І сьогодні вивчення національних особливостей культової спадщини, виявлення закономірностей її становлення і розвитку має важливе значення [52, с. 20-46].
Фахівці ДНАББ ім. В. Г. Заболотного підготували віртуальну виставку «Духовні святині України: від Півночі до Півдня, від Сходу до Заходу», на якій представлено унікальні книжки з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, зокрема, видання ХІХ ст., в яких відтворено досвід вивчення пам"яток сакральної архітектури, та книжки ХХ–ХХІ ст. в яких висвітлено підсумки досліджень сучасників. Матеріали, представлені на виставці, будуть цікавими для студентів, архітекторів, мистецтвознавців та всіх поціновувачів сакральної архітектури України.

1. Алеппский П. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном : (по рукоп. Моск. Гл. Архива М-ва Иностр. Дел). Вып. 2. (От Днестра до Москвы) / П. Алеппский ; пер. с араб. Г. Муркоса. – М. : Ун-т. тип., 1897. – II, 202 с.
2. Вечерський В. В. Втрачені об"єкти архітектурної спадщини України / В. В. Вечерський ; Н.-д. ін-т теорії та історії архітектури й містобудування, Голов. упр. містобудування і архітектури Київ. міськдержадмін. – Київ : НДІТІАМ, 2002. – 592 с. : іл. – Бібліогр.: с. 551–570.3. Вечерський В. В. Втрачені святині / В. В. Вечерський. – Київ : Техніка, 2004. – 174 с. : іл. – Бібліогр.: с. 170–173. – (Національні святині України).
4. Вечерський В. В. Монастирі та храми Путивльщини / В. В. Вечерський. – Київ : Техніка, 2007. – 166 с. : іл. – Бібліогр.: с. 163–165. – (Національні святині України).
5. Вечерський В. В. Православні святині Сумщини / В. В. Вечерський. – Київ : Техніка, 2009. – 224 с. : іл. – Бібліогр.: с. 218–222.
6. Вечерський В. В. Українська дерев"яна архітектура / В. В. Вечерський. – Київ : Балтія-Друк, 2006. – 60 с. : іл.
7. Вечерський В. В. Українські дерев"яні храми / В. В. Вечерський. – Київ : Наш час, 2007. – 269 с. : іл. – Бібліогр.: с. 256–264 та в підрядк. прим. – (Невідома Україна).
8. Вечерський В. В. Українські монастирі / В. В. Вечерський. – Київ : Наш час, 2008. – 399 с. : іл. – Бібліогр.: с. 384–389 та в підрядк. прим. – (Невідома Україна).
9. Виды Святогорской Успенской пустыни Харьковской губернии / Славяногор. гос. ист.-архитектур. заповедник ; авт.-сост. В. Н. Дедов. – Славяногорск : [б. и.], 1993. – 56 с. : ил.10. Волинець О. О. Українська Греко-Католицька Церква і держава: теорія та практика взаємодії / О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, Л. П. Ржиський ; Міносвіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2007. – 264 с. – Бібліогр.: с. 235–262.
11. Герчанівська П. Е. Дерев"яні церкви України / П. Е. Герчанівська ; ред. К. Савенок. – Київ : Наук. думка, 1996. – 133 с. : іл.. – Бібліогр.: с. 129–131.12. Дерев"яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина : ілюстр. кат. / Ін-т українського модернізму, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Люблін. Політехніка ; наук. ред. П. А. Ричков. – Рівне : Дятлик М., 2017. – 160 с. : іл.
13. Драган М. Українські деревляні церкви : генеза і розвій форм : у 2 ч. / М. Драган. – Львів : Діло, 1937. – Ч. 1 : Текст. – XVI, 159 с. – (Збірки Національного музею у Львові).

14. Драган М. Українські деревляні церкви : генеза і розвій форм: у 2 ч. / М. Драган. – Львів : Діло, 1937. – Ч. 2 : Ілюстрації. – ХІІ, 135 с. : іл., 2 вкл. арк. – (Збірки Національного музею у Львові).
15. Драґан М. Українські деревляні церкви. Генеза і розвій форм : в 2-х ч. / М. Драґан ; авт. передм. В. С. Александрович ; Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – [Перевид., допов.]. – Харків : Савчук О. О., 2014. – 447 с. : іл.16. Древности Украины. Вып. 1. Деревянные и каменные храмы / Императ. Моск. Археол. О-во ; сост. Г. Г. Павлуцкий. – Киев : [б. и.], 1905. – III, 124 с. : ил., 12 вкл. л. – Библиогр. в подстроч. примеч.
17. Завада В. Т. Дерев"яні храми Полісся / В. Т. Завада. – Київ : Техніка, 2004. – 166 с. : іл. – Бібліогр.: с. 163–165. – (Національні святині України).
18. Залозецький В. Ґотичні і барокові дерев"яні церкви в Карпатських краях / В. Залозецький // Вісник / Ін-т «Укрзахідпроектреставрація» ; редкол.: М. Бевз [та ін.]. – Львів, 2003. – Чис. 13. – С. 177–231 : іл. – Бібліогр.: с. 231.19. Заплетал Ф. Дерев"яні церкви Закарпаття / Ф. Заплетал. – Ужгород ; Прага : Вид-во О. Гаркуші, 2015. – 119 с.20. Зінченко А. Храми Якима Погрібняка / А. Зінченко. – Київ : [б. в.], 2016. – 183 с. : іл. – Бібліогр.: с. 171–182.
21. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Отд-ние I : Краткий обзор епархии и монастыря. – Москва : Тип. В. Готье, 1852. – 237 с.

22. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Отд-ние 4 : Чугуевские округи военного поселения; Уезды – Змиевской и Волчанский. – Харьков : [б. и.], 1857. – IV, 336 стб.
23. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Отд-ние 5 : Изюмский, Купянский и Старобельский уезды; Купянское и Старобельские округи военного поселения. – Харьков : [б. и.], 1858. – IV, 462 стб.
24. Историко-статистическое описание Черниговской епархии : общ. обзор. – Чернигов : [б. и.], 1861. – 135 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


25. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Кн. 1 : Общий обзор епархии. – Чернигов : [б. и.], 1873. – 242 с.


26. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Кн. 5 : Губ. город Чернигов. Уезды: Черниговский, Козелецкий, Суражский, Кролевецкий и Остерский. – Чернигов : [б. и.], 1874. – 448, 4 с. : 1 вкл. л. – Библиогр. в подстроч. примеч.
27. Івашко Ю. В. Дерев"яне церковне зодчество Київщини / Ю.В. Івашко ; Корпорація «Укрреставрація», Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Гопак, 2003. – 119 с. : іл. – Бібліогр.: с. 119.
28. Крушинська О. Дністер : турист. путівник : у 2-х т. / О. Крушинська. – Львів : Центр Європи, 2016. – Т. 1 : Від витоків до гирла Збруча. – 623 с. : іл.


29. Крушинська О. Дністер : турист. путівник : у 2-х т. / О. Крушинська. – Львів : Центр Європи, 2017. – Т. 2 : Від гирла Збруча до Чорного моря. – 496 с. : іл. – Бібліогр.: с. 457–461.


30. Марголіна І. Є. Кирилівська церква в історії середньовічного Києва / І.Є. Марголіна ; НАН України, Нац. заповідник «Софія Київська». – Київ : [б. в.], 2001. – 206 с. : іл.
31. Могитич І. Нариси архітектури української церкви / І. Могитич. – Львів : [б. в.], 1995. – 48 с. : іл. – Бібліогр.: с. 40–42.
32. Мокрий В. Церква в житті українців / В. Мокрий. – Львів ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 106 с. : іл. – (Популярна енциклопедія просвіти).

33. Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні, 1917-1941 рр. : у 2 ч. / О. Нестуля ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : [б. в.], 1995. – Ч. 1 : 1917 р. – середина 20-х рр. – 278 с. : іл. – Бібліогр.: с. 256–277.

34. Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах в пределах губернии находящихся / Л. Похилевич. – Біла Церква : О. Пшонківський ; Київ : [б. в.], 2005/1864 (Тип. Киевопечерской лавры). – 641 с., V, 763 с. : іл. – (Б-ка української краєзнавчої класики).
35. Православна святиня Шацького поозер"я. Церква Різдва Пресвятої Богородиці. смт. Шацьк / авт. тексту О. Д. Остапюк. – Луцьк : [б.в.], 2011. – 38 с. : іл. – Бібліогр.: с. 37–38.

36. Самойлович В. П. Народна архітектура України в ілюстраціях / В. П. Самойлович. – Київ. : Абрис, 1999. – 280 с. : іл. – Бібліогр.: с. 280.
37. Святые горы : фотокнига. – Донецк : Ваш имидж, 2004. – 175 с. : ил.

38. Сирохман М. Дерев"яні церкви та дзвіниці Закарпаття = Drevene cerkvi a zvonice Zakarpatia = Wooden churches and bell tower Zakarpatia / М. Сирохман ; авт. світлин: Ф. Заплетал, М. Сирохман, О. Крушинська. – [Прешов : Petra], 2016. – 187 с. : іл.
39. Сирохман М. Церкви України. Закарпаття / М. Сирохман ; Фундація енциклопедії України (Торонто). – Львів : Мс, 2000. – 879 с. : фот.

40. Слободян В. Церкви Турківського району : іл. кат. / В. Слободян; фот.: Д. Каднічанський ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Львів. обл. організація УТОПІК. – Львів : [б. в.], 2003. – 200 с. : іл. – (Українські церкви Львівщини).

41. Слободян В. Церкви України. Перемиська єпархія / В. Слободян ; Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Фундація енциклопедії України, Торонто, Канада. – Львів : Ін-т українознав. ім. І. Крип"якевича, НАНУ, 1998. – 863 с. : іл. – Бібліогр.: с. 755–760.
42. Сорок чотири дерев"яні храми Львівщини : путівник / фот. О. Крушинської. – Київ : Грані-Т, 2007. – 119 с. : іл. – Бібліогр.: с. 115–116.
43. Таранушенко С. А. Монументальна дерев"яна архітектура Лівобережної України / С. А. Таранушенко ; за ред. М. П. Бажана, Г. Н. Логвина. – Київ : Будівельник, 1976. – 335 с. : іл. – Бібліогр.: с. 334 та в підрядк. прим.44. Таранушенко С. А. Пам"ятки архітектури Волинської губернії / С. А. Таранушенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Харків : Харків. приват. музей міськ. садиби, 2012. – 80 с. : іл.

45. Таранушенко С. А. Пам"ятки архітектури Київської губернії / С. А. Таранушенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Харків : Харків. приват. музей міськ. садиби, 2011. – 208 с. : іл.

46. Таранушенко С. А. Пам"ятки архітектури Слобідської України / С. А. Таранушенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Харків : Харків. приват. музей міськ. садиби, 2011. – 230 с. : іл.

47. Таранушенко С. А. Пам"ятки архітектури Чернігівської губернії / С. А. Таранушенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Харків : Харків. приват. музей міськ. садиби, 2011. – 127 с. : іл.

48. Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. Т. 1 : Уезды Житомирский, Новоград-Волынский и Овручский / Н. И. Теодорович. – Почаев : [б. и.], 1888. – 430, [1], IV с. – Библиогр. в подстроч. примеч.

49. Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. Т. 2 : Уезды Ровенский, Острожский и Дубенский / Н. И. Теодорович. – Почаев : [б. и.], 1889. – С. 435–1120, I–VII. – Библиогр. в подстроч. примеч.
50. Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. Т. 3 : Уезды Кременецкий и Заславский / Н. И. Теодорович. – Почаев : [б. и.], 1893. – 687, IX с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
51. Храми Переяславщини: історія, традиції, сучасність; стан збереження пам"яток : матеріали круглого столу, присвяч. 400-річчю козацької церкви св. Іоанна Богослова с. Острійки Білоцерківського р-ну Київ. обл., 9 жовт. 2006 року / Нац. іст.-етнограф. заповідник «Переяслав». – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2006. – 117 с. – Бібліогр. в кінці ст.52. Храми України = Churches of Ukraine : альбом / вступ. ст., комент. та упорядкув. Л. В. Прибєги. – Київ : Мистецтво, 2008. – 295 с. : іл. – Бібліогр.: с. 293–295. – (Архітектурні перлини України).
53. Церкви стародавнього Володимира / авт.-упоряд.: Б. Янович, О. Петрунін. – Львів : Каменяр, 2012. – 126 с. : іл.
54. Чучко М. К. Православні культові споруди Буковини: дерев"яні церкви та дзвіниці середини XIV-початку ХХ ст. / М. К. Чучко ; наук. ред. Г. К. Кожолянко. – 2-е вид., випр. і допов. – Чернівці : Букрек, 2011. – 187 с. : іл. – Бібліогр.: с. 152–170.
55. Шевцова Г. Дерев"яні церкви України / Г. Шевцова. – Київ : Грані-Т, 2007. – 376 с. : іл.

56. Щербаковський В. Деревляні церкви на Україні і їх типи / В. Щербаковський. – Львів : [б. в.], 1906. – 23 с. : іл.
Фотогалерея:
Духовні святині України: від Півночі до Півдня, від Сходу до Заходу


Прочитано: 956 раз
Дополнительно на данную тему:
Іван Мазепа
Заболотний Володимир Гнатович (1898-1962): фотовиставка
Ковнір Степан Дем’янович (1695-1786)
Академія архітектури УРСР (1945-1956)
Видатний архітектор О. В. Кобелєв (1860-1942): до 150-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченко
Виставка-презентація студентських проектів «Бібліотека майбутнього»
“Українському архітектору А.Ф. Ігнащенко – 80 років”
Графічні роботи Володимира Гнатовича Заболотного
Книжкова виставка «Українська писанка як вид декоративно-вжиткового мистецтва»

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.16 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- //