Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

 Меню
Loading Flash Menu

 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (044) 456 01 72


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


Сайт Мінрегіону

  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Віртуальні виставки

Віртуальні виставки бібліотеки ім. В.Г. Заболотного


Екологія розвитку міського середовища: до Дня довкілля України

Велике місто - це місце, де й переваги, й вади сучасної технологічної цивілізації виступають зримо й найсильніше.
П. Селф.


О скільки у природи немудро-мудрих літер!
О скільки у людини невміння прочитать...
П. Тичина


Природні катаклізми - це коли природа «віддячує» людству за егоїзм.
В. Голобородько


Краса природи - це одне з джерел, що живить доброту, сердечність і любов.
В. СухомлинськийЛюдство впродовж власної історії використовувало природні ресурси, проте інтенсивне їх використання, неефективне очищення та утилізація відходів призвели до того, що стан екології деяких зон планети, зокрема й України, є досить напруженим, його можна охарактеризувати як екологічну кризу. Найгіршою є екологічна ситуація в містах. У 2007 р., вперше в історії людства, чисельність міського населення перевищила сільське.
Міста знаходяться у полі зацікавленості урбаністів, екологів, географів, геологів, архітекторів, економістів, медиків і багатьох інших - кожен знаходить своє поле професійної діяльності. Урбаністику - одну з нових галузей наукового знання дослідники О. С. Безлюдченко та О. В. Завальний визначають «як науку про утворення, функціонування та розвиток міських поселень та їхніх систем, про управління містами та їхніми системами в економічному, соціально-демографічному, екологічному, політико-адміністративному, інженерно-технічному аспектах» [2; с. 6].
В останні роки існує тенденція комплексного вивчення міста як унікального соціокультурного середовища. Комплексно вивчає місто й відносно нова галузь науки - урбоекологія, яку В. П. Кучерявий позиціонує як науку «про взаємозв"язки і взаємодію в часі і просторі двох систем (в складі підсистем - соціальної, технічної, енергетичної, інформаційної, керівної, адміністративної та ін.) і природної...» [9, с. 11].
Вивчення сучасних тенденцій у галузі урбаністики та урбоекології показало, що одним з важливих напрямків їхнього розвитку на сучасному етапі є обґрунтоване соціально ефективне використання міських територій.
Багато європейських міст і міських агломерацій змінили власну функціональну спеціалізацію, скорочуючи на своїх територіях промислові виробництва, особливо екологічно шкідливі та небезпечні для здоров"я людей, створюючи в рамках міст ті види діяльності, що відносяться до високотехнологічних, екологічно безпечних. Як зазначають Ю. М. Шкодовський та В. І. Каменський «в сучасному світі саме людина, її екологічна свідомість, відношення до природи і природних ресурсів, екологічна філософія та етика, у першу чергу, визначають соціальне і соціально-економічне середовище» [24; с. 169].
Сучасний етап розвитку міст характеризується гіперурбанізацією, що веде до збільшення екологічного тиску на довкілля. Постійно зростає забрудненість повітря та води, збільшується кількість твердих побутових відходів.
До Дня довкілля України фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного підготовлено віртуальну виставку «Екологія розвитку міського середовища», на якій представлено книжки з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, зокрема, видання, що висвітлюють питання міського середовища, його простору й культури, містобудівної екології тощо. Матеріали, представлені на виставці, будуть цікавими студентам, науковцям у галузі архітектури, містобудування, культурології, мистецтвознавства, міждисциплінарних досліджень і популяризаторів екологічних знань.

1. Анатомія міста: Київ. Урбаністчні студії / редкол.: А. Макаренко [та ін.] ; упоряд.: Н. Парфан, А. Хвиль. - Київ : Смолоскип, 2012. - 193 с. : кольор. іл.2. Безлюбченко О. С. Урбаністика : навч. посіб. для студентів напряму підготовки «Будівництво» вищ. навч. закл. / О. С. Безлюбченко, О. В. Завальний ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. - 274 с. : іл. - Бібліогр.: с. 270-274.

3. Владимиров В. В. Город и ландшафт: (проблемы, конструктивные задачи и решения) / В. В. Владимиров, Е. М. Микулина, З. Н. Яргина. - М. : Мысль, 1986. - 238 с. : рис. - Библиогр.: с. 231-233.4. Владимиров В. В. Расселение и экология / В. В. Владимиров. - М. : Стройиздат, 1996. - 392 с. : ил. - Библиогр.: с. 389-391.5. Габрель М. М. Просторова організація містобудівних систем / М. М. Габрель ; Ін-т регіон. дослідж. НАН України (Львів). - Київ : А.С.С., 2004. - 399 с. : іл.


6. Голуб В. О. Оцінка техногенного забруднення урбоекосистем : монографія / В. О. Голуб, С. С. Волощинська, С. М. Голуб ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк : Волиньполіграф, 2016. - 196 с. : іл., граф. - Бібліогр.: с. 165-195.


7. Городская среда: технология развития : настол. кн. / Акад. город. среды ; под ред. В. Л. Глазычева. - М. : Ладья, 1995. - 239 с. : ил.


8. Гутнов А. Э. Будущее города / А. Э. Гутнов, Г. И. Лежава. - М. : Стройиздат, 1977. - 126 с. : рис. - (Творческая трибуна архитектора). - Библиогр.: с. 124-125.

9. Кучерявий В. П. Урбоекологія / В. П. Кучерявий. - Львів : Світ, 2002. - 439 с. : іл.10. Леру Р. Экология человека - наука о жилищном строительстве / Р. Леру ; пер. с фр. П. П. Педько. - Л. : Стройиздат, 1970. - 263 с. : ил.


11. Маслов Н. В. Градостроительная экология / Н. В. Маслов. - М. : Высш. шк., 2003. - 284 с. : ил.12. Медведков Ю. В. Человек и городская среда / Ю. В. Медведков ; Акад. наук СССР, Ин-т географии ; редкол.: И. П. Герасимов [и др.]. - М. : Наука, 1978. - 214 с. : табл. - (Проблемы конструктивной географии).


13. Осітнянко А. П. Урбаністика : конспект лекцій для студ. спец. «Міське буд-во і госп-во» / А. П. Осітнянко. - Перевид. - Київ : [б. в.], 2004. - 98 с.


14. Перцик Е. Н. Среда человека: предвидимое будущее / Е. Н. Перцик. - М. : Мысль, 1990. - 367 с. : табл.- Библиогр.: с. 360-366.15. Посацький Б. С. Простір міста і міська культура (на зламі XX-XXI ст.) / Б. С. Посацький ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». - Львів : Вид-во ун-ту «Львівська політехніка», 2007. - 207 с. : іл. - Бібліогр.: с. 197-206.


16. Проблеми ландшафтної архітектури, урбоекології та озеленення населених місць : матеріали Першого міжнар. семінару, 25-27 черв. 1997 р. Т. 1 / УкрДЛТУ, Урбоеколог. центр АН технологіч. кібернетики України, Львів. від-ня Спілки архітекторів України ; наук. ред. В. П. Кучерявий. - Львів : [б. в.], 1997. - 245 с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст.

17. Проблемы урбоэкологии / Л. Г. Чесанов [и др.] ; Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры. - Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2001. - 159 с.


18. Соколов Ю. Н. Экология общества: (теоретические проблемы урбоэкологии) / Ю. Н. Соколов. - Одесса : Астропринт, 2001. - 195 с.


19. Солуха Б. В. Міська екологія / Б. В. Солуха, Г. Б. Фукс ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : [б. в.], 2003. - 337 с.


20. Урбоэкология : сб. / отв. ред. Т. И. Алексеева. - М. : Наука, 1990. - 240 с. : рис., табл.. - (Современные проблемы биосферы).21. Шилова Т. О. Екологія міських систем. Аналіз та оцінка стану міського середовища : конспект лекцій / Т. О. Шилова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : [б. в.], 2008. -- 140 с. : рис. - Бібліогр.: с. 138-140.


22. Шилова Т. О. Екологія міських систем. Еколого-орієнтоване містобудівне проектування : конспект лекцій / Т. О. Шилова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : [б. в.], 2008. - 109 с. : рис. - Бібліогр.: с. 107-109.


23. Шилова Т. О. Міська екологія : навч. посіб. / Т. О. Шилова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, ВСП «Ін-т післядиплом. освіти». - Київ : КНУБА, 2015. - 199 с. - Бібліогр.: с. 197-199.


24. Шкодовський Ю. М. Урбаністика : підручник / Ю. М. Шкодовський, В. І. Каменський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Харків : ХНУБА ; [Б. м.] : Савчук О. О., 2012. - 209 с. - Бібліогр.: с. 209.

25. Экология города / под ред. Ф. В. Стольберга. - Киев : Либра, 2000. - 463 с. : табл. - Библиогр. в конце разд.
26. Яницкий О. Н. Экология города. Зарубежные междисциплинарные концепции / О. Н. Яницкий ; Акад. наук СССР, Науч. совет по проблемам биосферы. - М. : Наука, 1984. - 240 с. : табл. - Библиогр. в конце глав. - (Современные проблемы биосферы).

Прочитано: 290 раз
Дополнительно на данную тему:
Іван Мазепа
Заболотний Володимир Гнатович (1898-1962): фотовиставка
Ковнір Степан Дем’янович (1695-1786)
Академія архітектури УРСР (1945-1956)
Видатний архітектор О. В. Кобелєв (1860-1942): до 150-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченко
Виставка-презентація студентських проектів «Бібліотека майбутнього»
“Українському архітектору А.Ф. Ігнащенко – 80 років”
Графічні роботи Володимира Гнатовича Заболотного
Книжкова виставка «Українська писанка як вид декоративно-вжиткового мистецтва»

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.22 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh -- //