Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: березень 2020 р.1. Абрашкевич, Ю. Д. Процеси гнучких виробництв : навч. посіб. / Ю. Д. Абрашкевич, Л. Є. Пелевін, О. А. Марченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2019. - 212 с. : іл. - Бібліогр.: с. 209-210.
Розглянуто основні положення організації автоматизованих виробництв на машинобудівних підприємствах, питання розрахунків технологічних параметрів, проектування та компонування гнучких виробничих систем (ГВС). Наведено відомості та загальні вимоги до ГВС, транспортно-накопичувальних систем, систем забезпечення працездатності, контролю та управління.

2. Бєлікова, Г. Явлення. Пам"ятки Київського Братського монастиря : [альбом-каталог] / Г. Бєлікова ; рец. Л. Міляєва ; Укр. культур. фонд. - Київ : Нац. худож. музей України, 2019. - 302 с. : кольор. іл. - Парал. назва і текст: англ. - Бібліогр.: с. 278-284. - Покажч.: с. 285.
Викладено історію створення, побутування, реставрації і дослідження пам"яток Київського Братського Богоявленського монастиря.3. Бондар, О. Батурин: фортифікації та міська структура / О. Бондар ; Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського. - Чернігів : [б. в.], 2019. - 84 с. : іл. - (Міста та фортеці Чернігово-Сіверщини). - Бібліогр.: с. 81-83.
Досліджено історію формування Батурина як значного урбаністичного осередку на території Лівобережної України. Вміщено серію планів як самого Батурина , так і окремих його споруд та елементів, авторські реконструкції втрачених архітектурних, оборонних об"єктів та цілих комплексів.


4. Бондар, О. Невідомі фортеці Чернігівщини / О. Бондар ; Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського. - Чернігів : [б. в.], 2019. - 88 с. : іл. - (Міста та фортеці Чернігово-Сіверщини). - Бібліогр.: с. 86-88.
Досліджено маловідомі та не відомі широкому загалу фортеці на території Чернігівської обл.
5. Вадімов, В. М. Особливості просторового планування в умовах інтегрованого розвитку міст в Україні : практ. коментар / В. М. Вадімов ; Полтав. міськ. рада, Ін-т розвитку міста. - Полтава : Дивосвіт, 2019. - 132 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 94-98.
Досліджено особливості просторового планування в умовах інтегрованого розвитку міст в Україні.6. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: Б. С. Черкес (голов. ред.) [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 1964 - .
№ 911 : Архітектура. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 79 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
Опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», а також архітектурних шкіл інших навчальних закладів. Розглянуто актуальні проблеми теорії та практики у галузі архітектури, містобудування та дизайну.

7. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. В. М. Желих ; редкол.: З. Я. Бліхарський [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 1964 - .
№ 912 : Теорія і практика будівництва. - 2019. - 211 с. : іл. - Текст: укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
Опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Національного університету «Львівська політехніка», українських та зарубіжних науковців.


8. Вольтерс, О. Ю. Основи розрахунку та проектування мостових кранів : навч. посіб. / О. Ю. Вольтерс, В. О. Волянюк, Д. О. Міщук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2019. - 176 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 141.
Вміщено основи розрахунків та проектування мостових кранів. Наведено формули для розрахунків механізмів мостових кранів, приклади їх компонування а також пристрої мостових кранів.9. Галич, О. О. Удосконалення методів розвитку параметрів хвилястого стрибка з врахуванням втрат енергії та затухання хвиль : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.16) / О. О. Галич ; наук. керівник О. А. Рябенко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне, 2019. - 20 с. : граф. - Бібліогр.: с. 15-17.
 Удосконалено методи розрахунку параметрів хвилястого стрибка та побудови кривої вільної поверхні з урахуванням втрат енергії та затухання хвиль по довжині.


10. Гасій, Г. М. Просторові структурно-вантові сталезалізобетонні конструкції : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.01) / Г. М. Гасій ; наук. консультант Л. І. Стороженко ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава, 2019. - 40 с. : іл. - Бібліогр.: с. 30-37.
Вирішено проблему створення, дослідження та розрахунку нових ефективних просторових комбінованих конструкцій.11. Геодезія. Практикум : навч. посіб. / О. А. Лагоднюк [та ін.] ; за заг. ред. О. А. Лагоднюка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : [б. в], 2019. - 308 с. : іл. - Бібліогр.: с. 307.
Вміщено детальні рекомендації та опис виконання лабораторних та курсових робіт, навчальної геодезичної практики. Подано термінологічний словник основних понять та визначень у геодезії.
12. Гоголь, М. В. Регулювання напружено-деформованого стану комбінованих сталевих конструкцій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.23.01) / М. В. Гоголь ; наук. консультант О. В. Шимановський ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава, 2019. - 40 с. : іл. - Бібліогр.: с. 32-37.
Розроблено методики проектування комбінованих сталевих конструкцій, визначено принципи їх використання та розширено область їх застосування.13. Котовенко, О. А. Математичні методи в екології : навч. посіб. : у 2-х ч. Ч. 1. Математичні методи наближеного обчислення та їх застосування при вирішенні екологічних задач / О. А. Котовенко, О. Ю. Мірошниченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2019. - 48 с. - Бібліогр.: с. 48.
Викладено основні методи наближених обчислень, які можуть бути застосовані для розв"язання екологічних задача, таких як моделювання екологічних об"єктів та систем, що формалізуються у вигляді різних рівнянь.


14. Кочергін, І. О. Дніпро історичний: наш старий Ринок : путівник / І. О. Кочергін. - Дніпро : Герда, 2019. - 96 с. : кольор. іл.
Представлено історію Троїцької площі та її околиць в м. Дніпро.

15. Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: М. М. Осєтрін (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : КНУБА, 1998 - .
Вип. 70. - 2019. - 645 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
Висвітлено інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються загальні питання містобудівного кадастру, розвитку населених пунктів, їх інженерної та транспортної інфраструктури.

16. Міхайленко, В. М. Математичне та імітаційне моделювання систем масового обслуговування : навч. посіб. / В. М. Міхайленко, О. В. Горда ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2019. - 216 с. : іл. - Бібліогр.: с. 216.  
Розглянуто основні поняття та типи систем масового обслуговування (СМО), основні математичні моделі та методи знаходження характеристик СМО різного типу та складності. Описано інструментальні засоби середовища Mathlab для побудови імітаційних моделей СМО.


17. Однопозов, І. С. Палаци смачного дефіциту : громадське харчування Києва 1920-1990-х / І. С. Однопозов. - Київ : [б. в.], 2019. - 288 с. : іл. - Бібліогр.: с. 286-288.
Представлено громадське харчування столиці УРСР: ресторани, кафе, їдальні, буфети, кафетерії. Значну увагу приділено артефактам радянської доби, монументально-декоративним творам в екстер"єрах та інтер"єрах закладів громадського харчування.18. Олашин, О. Архітектура Ужгорода : австро-угор. доба, 1867-1918 / О. Олашин, Л. Дегтярьова ; пер.: П. Сарваш, І. Молнар ; фот. М. Ляхович. - Ужгород : Карпатська Вежа, 2019. - 112 с. : кольор. іл.
Вміщено матеріали досліджень історії архітектури Ужгорода періоду 1867-1918 рр.
19. Омельченко, М. П. Йоржеві волокнисті насадки в технологіях очищення природних і промислових стічних вод : наук. монографія / М. П. Омельченко, Л. І. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. - Краматорськ : [б. в.], 2019. - 136 с. : іл. - Бібліогр.: с. 124-134.  
Висвітлено досвід розробки технологій та споруд очищення води за допомогою волокнистих насадок.20. Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації : [матеріали] виставки, Київ, 17 жовт. 2019 р. - 19 січ. 2020 р. / Укр. культур. фонд ; упоряд. А. Погрібна ; фот. О. Попенко ; ред.: О. Мельник, О. Оногда. - Київ : Мистецький арсенал, 2019. - 224 с. : кольор. іл., фот. - Бібліогр.: с. 216-217. Досліджено життєвий шлях Параски Плитки-Горицвіт  і її творчий спадок: книжки, витинанки, ікони, графічні твори, фотографії.21. Пилипчук, О. Д. Художньо-декоративні форми як інструмент гармонізації колористики інтер"єрного середовища : автореф. дис. ... канд техн. наук : (05.01.03) / О. Д. Пилипчук ; наук. керівник Н. Ф. Козак ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2019. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 16-18.
Виявлено принципи композиційних зв"язків між колористикою художньо-декоративних форм і колористикою інтер"єрного середовища та розроблено інструментальні засоби їх гармонізації.


22. Правила визначення вартості будівництва : метод. посіб. / уклад. О. Ю. Юровський. - Київ : НВФ "Інпроект", 2019. - 358 с.
Наведено основні поняття про термінологію, яка застосовується в будівельній галузі, викладено принципи системи ціноутворення в будівництві, що діє в Україні, правила визначення вартості будівництва на всіх його стадіях, наведено приклади розрахунків кошторисної вартості об"єктів будівництва.23. Принципи архітектурно-планувальної організації багатоповерхових автостоянок : монографія / В. В. Куцевич [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Укр. центр сталевого буд-ва, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : [б. в.], 2019. - 182 с. : кольор. іл. - Покажч.: с. 176. - Бібліогр.: с. 177-182.
Досліджено проблеми системного зв"язку планувальних, конструктивних та інженерно-технологічних рішень формування архітектури споруд багатоповерхових автостоянок із урахуванням їх містобудівного просторового розміщення, безбар"єрності архітектурного середовища, естетично-візуального сприйняття,, економічної ефективності та екологічної компенсації щодо забруднення оточуючого навколишнього середовища.

24. Професор Леонід Йосипович Дворкін (до 80-річчя) : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; уклад. Л. І. Ніхаєва ; авт. передм. Є. М. Бабич. - Рівне : [б. в.], 2020. - 111 с. : іл.
Подано біографічний нарис, анотації монографій, довідників, підручників та посібників професора Л. Й. Дворкіна, а також назви основних видань, де опубліковано наукові статті. Наведено тематику дисертаційних робіт, виконаних під керівництвом професора Л, Й. Дворкіна, та список його співавторів.


25. Спек, Д. Правила пішохідного міста : 101 крок до створення кращих місць / Д. Спек ; пер. з англ.: І. Тищенко [та ін.]. - Київ : КЕНЕКШЕНС, 2019.-- 286 с. : кольор. іл.
Практичне керівництво та посібник щодо трансформації міста у середовище, зручне для пішоходів.
26. Стежками предків: Любачівський повіт : путівник / Укр. культур. фонд. - Львів : Видав. дім "Укрпол", 2019. - 200 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 198-199.
Описано культурну спадщину частини ураїнськог о регіону Надсяння. Подано описи збережених дерев"яних та мурованих церков, пам"яток меморіальної спадщини-цвинтарів, хрестів та капличок.
27. Стеценко, С. П. Фінансовий аналіз та економічна діагностика : навч. посіб. / С. П. Стеценко, Л. В. Сорокіна, К. В. Ізмайлова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2019. - 158 с. - Бібліогр.: с. 152-154.
Викладено теоретичні та методологічні принципи фінансового аналізу та економічної діагностики діяльності підприємств у сучасному конкурентному середовищі. Обгрунтовано ключові критерії ефективності бізнесу в будівництві. Наведено зразки застосування сучасних діагностичних методів для розв"язання економічних проблем підприємства.


28. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т ; редкол.: В. І. Шваб"юк [та ін.]. - Луцьк : Луц. нац. техн. ун-т, 2019. - Вип. 12. - 261 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.
Висвітлено результати  експериментально-теоретичних досліджень будівельних матеріалів і конструкцій, технологій їхнього виготовлення та експлуатації, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методів їхнього розрахунку.29. Тернавська, В. М. Трудове право України : навч. посіб. / В. М. Тернавська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2019. - 179 с. - Бібліогр.: с. 179.
Представлено загальні положення теорії трудового права, надано методичні рекомендації щодо належного застосування чинного українського законодавства у сфері праці; проаналізовано судову практику вирішення трудових спорів з найбільш актуальних питань.30. Товарознавство тепло- та звукоізоляційних матеріалів і виробів в енергозберігаючих технологіях : підручник / П. В. Захарченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - 2-е вид., випр. та доповн. - Київ : ЦУЛ, 2019. - 398 с. : іл. - Бібліогр.: с. 374-375.
Наведені класифікація та технічні характеристики сучасних теплоізоляційних та акустичних матеріалів. Висвітлені сучасні досягнення технології виробництва та застосування цих матеріалів у вітчизняній та закордонній практиці будівництва. Показано сучасне технологічне обладнання, що застосовується  у виробництві теплоізоляційних матеріалів та виробів, методи випробування сировини та готової продукції, визначені їх основні споживчі властивості.

31. Тонкачеєв, Г. М. Методологія вивчення будівельних технологій : навч. посіб. / Г. М. Тонкачеєв, Л. А. Лепська, С. П. Шарапа ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2019. - 216 с. : іл. - Бібліогр.: с. 215.
Викладено теоретичні та методологічні основи технологічних процесів для зведення будівель і споруд.
Представлено результати дослідження теки з акварельними малюнками музейчика та художника Мстислава Фармаковського (1873-1946).


32. Широчин, С. Невідомі периферії Києва. Святошинський район : від селищ до масивів / С. Широчин, О. Михайлик. - Київ : Скай Хорс, 2019. - 232 с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 230-231.
Представлено історію розвитку західних периферій Києва, які стали частиною Святошинського району.

Прочитано: 358 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7