Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження Листопад 2020 р.
Андрій Рудницький: архітектурний портрет на фоні епохи : монографія / Б. Черкес [та ін.] ; за ред.: Б. Черкеса, І. Диди ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 131 с. : іл.
Представлено огляд професійної, наукової, педагогічної діяльності, особистісних характеристик доктора архітектури А. М. Рудницького.

Архітектура українського бароко : акварелі, малюнки, креслення Дмитра Яблонського / уклад., ред., авт. передм. Г. Д. Яблонська ; авт. біогр. ст. М. М. Дьомін. – Київ : КНУБА, 2019. – 191 с. : іл., кресл.
Вміщено авторські акварелі, малюнки, креслення, зроблені в 50-ті рр.. ХХ ст. і є документальним свідченням високої архітектурної культури споруд часів Українського бароко та матеріали книги Д. Н. Яблонського «Порталы в украинской архитектуре».Бакулін, Є. А. Інженерний захист та підготовка територій : навч. посіб. / Є. А. Бакулін, І. А. Яковенко, В. М. Бакуліна ; за ред. Є. А. Бакуліна. – Київ : НУБіП України, 2020. – 211 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208–211.
Представлено мету інженерного захисту територій  та створення сприятливого середовища для проживання та виробничої діяльності людей.

Бенраді, І. Сейсмостійкість будівель з безригельним каркасом з урахуванням впливу ненесучого заповнення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / І. Бенраді ; наук. керівник О. В. Мурашко ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Одеса, 2020. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16–17.
Визначено вплив ненесучого стінового заповнення на роботу будівель із залізобетонним без ригельним каркасом при візуальному оцінюванні сейсмостійкості.Боліла, Н. В. Економіко-управлінський інструментарій забезпечення антикризового потенціалу будівельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : (08.00.04) / Н. В. Боліла ; наук. керівник С. П. Стеценко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2020. - 23 с. - Рез.: укр., рос, англ. - Бібліогр.: с. 17-20.
Досліджено процес економічної діяльності будівельних підприємств в частині формування їх антикризового потенціалу й забезпечення економічної безпеки.Брич, М. Т. Архітектурно-просторова організація музеїв під відкритим небом України : автореф. дис. ... канд. архітектури : (18.00.01) / М. Т. Брич ; наук. керівник О. І. Ремешило-Рибчинська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 25 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17–19.
Визначено сучасні методи, принципи і засоби архітектурно-просторової організації середовища, які доцільно використовувати в Україні для створення музеїв під відкритим небом.Будова Києва, 1921-1932 : [альбом] / авт. вступ. ст. М. Кальницький. – Київ : Варто, 2020. – 179 с. : іл.
Висвітлено маловивчений період історії архітектури Києва.


Гавриленко, Є. А. Моделювання обводів у просторі можливого розташування монотонних кривих : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : (05.01.01) / Є. А. Гавриленко ; наук. консультант А. В. Найдиш ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 45 с. : іл. – Бібліогр.: с. 34–42.
Запропоновано методику проектування поверхонь з підвищеними динамічними характеристиками.Даниленко, Д. С. Несуча здатність пошкоджених силовими тріщинами балок, підсилених металевими обоймами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / Д. С. Даниленко ; наук. керівник В. М. Карпюк ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. – Одеса, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: с. 19–22.
Досліджено несучу здатність, тріщиностійкість, деформативність та особливості напружено-деформованого стану пошкоджених тріщинами прогінних залізобетонних конструкцій.Іванов, Б. В. Виправлення заздалегідь деформованих сталевих конструкцій локальними термічними впливами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.23.01) / Б. В. Іванов ; наук. керівник О. І. Голоднов ; М-во розвитку громад та територій України, Держ. наук.-дослід. ін-т буд. конструкцій. – Київ, 2020. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15–17.
Досліджено проблему забезпечення надійності  та продовження терміну експлуатації конструкцій, удосконалено способи діагностики технічного стану та посилення сталевих конструкцій.Ідак, Ю. В. Основи об"ємно-просторової композиції : навч. посіб. / Ю. В. Ідак, Т. М. Клименюк, О. Й. Лясковський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-е вид., доповн. – Львів : Львів. політехніка, 2020. – 211 с. : іл., кольор. іл. – Бібліогр.: с. 207–209.
Розглянуто основи об"ємно-просторової композиції та розроблено завдання для закріплення теоретичного матеріалу, освоєння правил побудови зображень просторових форм, розвитку абстрактного мислення.
Ідак, Ю. В. Основи теорії морфології міста : автореф. дис. ... д-ра архітектури : (18.00.01) / Ю. В. Ідак ; наук. консультант Ю. Р. Диба ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 37 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 27–31.
Розроблено теоретико-методологічні положення теорії морфології міста, здатної пояснити суть морфологічного змісту в містобудуванні та систематизувати знання про закономірності й особливості формування матеріальної структури міста.


Інженерна графіка. Тестові завдання : навч. посіб. / М. М. Козяр [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 168 с. : іл., табл., кресл. – Бібліогр.: с. 168.
Подано тестові завдання для контролю знань з визначення рівня технічного мислення з дисципліни «Інженерна графіка».

Киртока, М. П. Державне регулювання концесійної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : (25.00.02) / М. П. Киртока ; наук. керівник В. Л. Федоренко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18.
Розроблено структурно-функціональну схему державного регулювання концесійної діяльності в Україні, сформульовано практичні рекомендації органам публічної влади щодо її впровадження.
Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. / Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова ; редкол.: В. М. Бабаєв (відп. ред.) [та ін.]. – Харків : ХНУМГ, 1992 – . – (Серія: Технічні науки та архітектура).
Т. 3 (156). – 2020. – 226 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
Висвітлюються питання: будівництва, реконструкції, капітального ремонту житлових, громадських будівель, міських споруд та підприємств комунального господарства, а також пов"язаних з цими питаннями проблем; водо-, тепло-, газопостачання, каналізації, санітарного очищення міст, селищ, житлових, громадських споруд і підприємств міського господарства; очищення питної та стічних вод, екології.

Лендрі, Ч. Креативне містотворення: його сила і можливості / Ч. Лендрі ; пер. з англ. А. Діамант ; передм. В. Омеляна ; худож.-оформлювач М. Мендор. – Харків : ФОЛІО, 2020. – 252 с. : іл. – (Шедеври нон-фікшн).
Представлено новий метод стратегічного планування розвитку міст.Лиско, Б. О. Використання сучасних технологій для підвищення ефективності розпланувальних робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : (05.24.01) / Б. О. Лиско ; наук. керівник К. О. Бурак ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 24 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 20–21.
Обґрунтовано та удосконалено технології комплексного використання сучасних методів геодезичних вимірювань для підвищення ефективності основних розмічувальних робіт при підготовці проммайданчика та будівництві багатофункціональних будівель.


Литвинов, А. Л. Вища та прикладна математика з елементами інформаційних технологій : теорія ймовірностей, математична статистика, математичне програмування, управління запасами) : навч. посіб. / А. Л. Литвинов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 232 с. – Бібліогр.: с. 221–222.
Викладено базові положення розділів вищої та прикладної математики, наведено необхідний математичний апарат і базові методи дослідження.


Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: М. М. Осєтрін (голов. ред.) [та ін.]. –Київ : КНУБА, 1998 –. –
Вип. 74. – 2020. – 411 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
Висвітлено інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови.


Мокроусова, О. Г. Старий Печерськ: "Арсенал" і довкілля / О. Г. Мокроусова. – Київ : Либідь, 2020. – 87 с. : іл. – (Твій Київ).
Описано забудову вул. Московської та  історію будівництва заводу «Арсенал».


Прочитано: 102 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.17 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7