Welcome to Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г.Заболотного!

     
 Контакти

Адреса: 03047 м. Київ, просп. Перемоги, 50
Ми на мапі

E-mail: dnabb2004@ukr.net

Телефон: (093) 304 85 32

(044) 456 01 72

(044) 456 31 98 (обслуговування)


 Повідомити про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення


  НАШІ ВИДАННЯ

Бібліографічні покажчики

Бюлетень "Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство"

Бюлетень "Нові надходження до фондів ДНАББ ім. В.Г. Заболотного

Інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотеки

Бібліотечні рубрики


 Приєднуйтесь до нас:
Приєднуйтесь до нас


Нові надходження

Нові надходження: травень 2010 р.


Полевецький В.В. Регіональні особливості протизсувних споруд та зсувонебезпечних схилів Чернівецької області: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: 05.23.02 / Наук. кер. Ю. І. Калюх; ДП НДІБК. - К., 2009. - 19 с.: схеми. - Анот. укр., рос., англ. мовами.


Вперше визначено та досліджено регіональні особливості зсувної основи схилів краю, виділено три основні схеми і відповідні їм моделі механізмів розвитку зсувного процесу (течія, ковзання, зріз).
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць. Вип. 20 / Київський нац. ун-т будівництва і архіт. - К.: КНУБА, 2009. - 153 с.: табл. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюється науковий і практичний досвід, аналізуються проблеми і завдання підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.

Українська академія мистецтва: Дослід. та наук.-метод. пр. Вип. 16 / Нац. акад. образотв. мистец. і архіт.; Відп. ред. А. В. Чебикін; Редкол.: В. В. Куцевич, О. А. Лагутенко. - К., 2009. - 455 с.: табл., іл. - Анот. та зміст англ. мовою. - Бібліогр. в кінці ст.

Видання включає роботи з дослідження життя та творчості письменника М. В. Гоголя, дослідження особливостей української архітектури, мистецько-освітньої практики, з історії художньої освіти. До збірки також ввійшли роботи молодих дослідників з різник мистецьких питань.Присяжнюк М.В. Напружено-деформований стан багатопорожнистих ребристих плит, армованих сталевим профільованим настилом: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: 05.23.01 / Наук. кер. О. І. Давиденко; ДП НДІБК. - К., 2009. - 20 с.: схеми. - Текст на укр., рос., англ. мовами.

Дисертація присвячена експериментальному і теоретичному дослідженню напружено-деформованого стану нових багатопорожнистих ребристих плит, армованих сталевим профільованим настилом.
Пушкарьова К.К. Принципи композиційної побудови та властивості бетонів спеціального призначення: Конспект лекцій для ВНЗ / К. К. Пушкарьова, Г. Р. Блажіс; КНУБА. - К.: КНУБА, 2009. - 28 с.: рис. - Бібліогр. с. 25.

Розглянуто види традиційних та спеціальних сучасних бетонів.


Глушок О.В. Еволюція фортифікації на Правобережжі під впливом змін у тактиці облоги (XV-XVII ст.): Моногр. - К.: Пульсари, 2009. - 124 с.: рис., мапи. - Бібліогр. с. 68-72.

Наукове дослідження еволюції фортифікації на Правобережжі під впливом змін у тактиці облоги (XV-XVII ст.).

Червинський О.Я. Осадки буронабивних та буроін"єкційних паль при дії вертикальних стискаючих навантажень: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук: 05.23.02 / Наук. кер. І. В. Матвєєва; ДП НДІБК. - К., 2010. - 20 с.: схеми. - Текст укр., рос., англ. мовами.

Дисертаційну роботу присвячено вдосконаленню розрахунку осадок буронабивних та буроін"єкційних паль від дії вертикальних стискаючих навантажень.

Кращі будівлі 2007 року в Україні: Альб. / Держ. архіт.-буд. інспек. України, НДІБВ. - К.: НДІБВ, 2008. - 75 с.: кольор. іл.

В альбомі представлено підсумки конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2007 році на території України
Мелашенко Ю.Б. Взаємодія пальових фундаментів з грунтовою основою при вертикальному навантаженні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. техн. наук (05.23.02) / Наук. кер. І. В. Матвєєва; ДП НДІБК. - К., 2009. - 20 с.: схеми. - Текст укр., рос. та англ. мовами.

Дисертація присвячена такому аспекту взаємодії пальових фундаментів з основою, як визначення осідання паль і пальових фундаментів при вертикальному навантаженні.
Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. Вип. 34 / КНУБА; Відп. ред. М. М. Осєтрін. - К.: КНУБА, 2009. - 558 с.: рис., табл. - Текст укр. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами.

Біленкова С.В. Архітектура Чернівців XIX - першої половини XX століття / Наук. ред. В. М. Ботушанський. - Чернівці: ВД Букрек, 2009. - 427 с.: іл. - Бібліогр.: с. 377-404.

У монографії систематизовано та проаналізовано основні етапи розвитку архітектури Чернівців.


Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини: Всеукр. зб. наук. пр. Вип. 73 / КНУБА; Голов. ред. М. К. Сукач. - К.: КНУБА, 2009. - 94 с.: рис. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику викладено дослідження з моделювання робочих процесів машин, розглянуто різні види гірничих, будівельних, дорожніх та меліоративних машин.


Андрей Пучков: Библиографический указатель за 20 лет / Ин-т проблем современ. иск-ва, ГНАСБ им. В.И. Заболотного; Сост. Е. Ю. Ненашева; Вступ. ст.: Е. Ю. Ненашева, А. В. Босенко; Ред. кол.: Г. А. Войцеховская (пред.). - К.: ИД А+С, 2009. - 92 с.: ил.

Видання містить хронологічний покажчик опублікованих творів, титульно-редакторських, редакційних та видавничо-коректорських робіт архітектора, культуролога А. Пучкова.

Русско-англо-немецкий строительный словарь по технологии производства строительных материалов и газобетонных изделий / В. А. Мартыненко [и др.]; Под ред.: В. А. Мартыненка, Н.И. Шашкиной; Приднепров. гос. акад. стр-ва и архит. - Днепропетровск: ПГАСА, 2009. - 140 с.: ил.

Російсько-англо-німецький будівельний словник, підготовлений сучасними фахівцями ПДАБА.

Транскордонне співробітництво та розвиток транскордонних кластерів: Зб. наук.-аналіт. матеріалів, нормат.-правових актів та рек. / Під ред. В. С. Куйбіди [та ін.]. - К., 2009. - 242 с.

У збірнику вміщено інформаційно-аналітичні та методичні документи, українські та європейські нормативно-правові акти з питань транскордонного співробітництва тощо.

Ціноутворення у будівництві: Зб. офіц. документів та роз"яснень. № 1, січ. 2010 / Мінрегіонбуд України; Голов. ред. І. М. Сіренко. - К.: Інпроект, 2010. - 144 с.: табл.

У збірнику вміщено нормативно-правові документи з будівництва, зокрема Закон України від 5 листопада 2009 року № 1704-VI «Про будівельні норми».


Ханко В.М. Лекції з історії мистецтва. Зшиток 5: Історія кераміки / Упоряд. О. Ханко; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - 4-е вид. - К.: Вид. О. Ханко, 2009. - 52 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У книзі розглядається історичний плин керамічного мистецтва різних народів від давнини до наших днів.

Ханко В.М. Лекції з історії мистецтва. Зшиток 1: Історія зарубіжного мистецтва від палеоліту до XX ст. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - 4-е вид. - К.: Вид. О. Ханко, 2009. - 52 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

У книзі конспективно подано теми з історії зарубіжного мистецтва, починаючи від палеоліту до ХІІ ст.

Яців Р.М. Скульптор Еммануїл Мисько: Світло долі: Мистецтвознав. дослідж. / Вступ. слово В. А. Чебикіна. - К.: Криниця, 2009. - 224 с.: іл.

Книга присвячена життєвому шляху і творчій спадщині видатного українського скульптора Е. П. Миська.


Прибєга Л.В. Охорона та реставрація об"єктів архітектурно-містобудівної спадщини України: Методологічний аспект: [Моногр.] / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, Нац. акад. образотвор. мистец. і архіт. - К.: Мистецтво, 2009. - 304 с. : іл. - Бібліогр.: с. 10-13.

У монографії висвітлено історичний аспект формування пам"яткоохоронної та архітектурно-реставраційної методики в Україні.

Національний заповідник "Софія Київська" = National Conservation Area "St. Sophia of Kyiv" / Н. Куковальська та ін.; Під заг. ред. Н. М. Куковальської; Наук. ред. Н. Нікітенко. - К.: Балтія-Друк, 2009. - 224 с.: кольор. іл. - (Б-ка "Софії Київської"). - Текст парал. укр. та англ. мовами.

У книзі досліджено історію Національного заповідника «Софія Київська», а також Михайлівського Золотоверхого монастиря, Золотих воріт, Кирилівської церкви, Андріївської церкви, Судацької фортеці.


Прочитано: 1613 раз
Дополнительно на данную тему:
Нові надходження: квітень 2012 р.
Нові надходження
Нові надходження: грудень 2015 р.
Нові надходження: липень 2012 р.
Нові надходження: січень 2010 р.
Нові надходження: лютий 2010 р.
Нові надходження: березень 2010 р.
Нові надходження: грудень 2011 р.
Нові надходження: серпень 2011 р.
Нові надходження: січень 2011 р.

Назад | Начало | Наверх

 Віртуальна довідка

 


 Пошуквислів
будь-яке слово

Державна наукова архiтектурно-будiвельна бiблiотека iмені В.Г. Заболотного
знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 50 (м. "Шулявська").
Тел.: (044) 456-01-72

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Відкриття сторінки: 0.18 секунди
Державна наукова ахітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.
НазваУточнювання
PHP-Nuke Platform by u$peh --
Warning: include_once(/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php52/share/pear') in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 4

Fatal error: Class 'MLClient' not found in /sata1/home/users/dnabb1/www/www.dnabb.org/includes/custom_files/custom_footer.php on line 7